SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET

17 Ocak 2022 karal_karal 0 Comments

Sosyal medya üzerinden hakaret suçu, teknolojinin hayatımızda kullanımının artması ile birlikte çok daha yaygın hale gelmiştir.

Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sekizinci Bölüm Şerefe Karşı Suçlar 125. maddede düzenlenmiştir.

MADDE 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (MÜLGA İBARE RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/15) (KOD 1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/15) (KOD 1)

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/15) (KOD 1)

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Yukarıda bulunan madde metninden de görüleceği üzere özellikle internetten üzerinden hakaret ve tehdit suçları için ayrı bir başlık ayrılmadığından genel itibariyle hakaret suçuna öngörülen hükümler sosyal medya üzerinden hakaret suçunda da uygulanmaktadır.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

Hakaret suçu genel olarak bir kimsenin şeref, haysiyet ve onurunu rencide edebilecek ölçüde saldırıda bulunma eylemini gerçekleştirmektir. Sosyal medya üzerinden hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadardır. Hakaretin alenen işlenmesi halinde, hakaret suçu nedeniyle öngörülen ceza 1/6 oranında ayrıca arttırılmaktadır. Sosyal medya üzerinden hakaret edilmesi de aleniyetin gerçekleşmesine neden olur.

Sosyal medyadan kasıt olarak; Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube, Zoom, Whatsapp, Telegram ve benzeri uygulamalar (siteler) dır. Bu siteler üzerinden hakaret suçunda ispat açısından hakaret eden kişinin paylaşımını silmesi ihtimaline binaen söz konusu paylaşım ekran görüntüsü alınarak saklanmalıdır.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Şikâyet ve Zamanaşımı Süresi

Sosyal medya (internet) üzerinden hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturması kural olarak şikâyete bağlıdır. Hakarete uğrayan kişinin hakaret edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Cumhuriyet savcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine şikâyette bulunması gerekmektedir. Hakaret suçunda ceza yargılaması mağdurun suç duyurusu ile başlayacaktır.

Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturması şikâyete bağlı değildir. Bu nedenle hakaret suçunun bu şekli için herhangi bir şikâyet süresi sınırlaması yoktur.

Hakaret Suçlarında Görevli Mahkeme

Sosyal medya üzerinden hakaret suçu nedeniyle yapılan hakaret suçu yargılamalarında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz. Karal Hukuk Bürosu olarak İstanbul Büyükçekmece merkezli ofisimizde Sosyal Medya Üzerinden Hakaret konusunda uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir