İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?

21 Ocak 2022 karal_karal 0 Comments

İtirazın iptali davası nedir sorusunun cevabı; Alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine borçlu tarafından 7 günlük icra itiraz süresinde itiraz edilmesi durumunda itirazın iptal edilmesi için açılan davadır.

Alacaklının icra takibi başlatması üzerine borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun bu emre itiraz etmesiyle başlatılan takip durur. Alacaklının takibe devam edebilmesi için itirazı iptal etmesi gerekir. Bu da itirazın iptali davasıyla mümkün olur.

İtirazın iptali davası ile amaç duran itiraz sonrası duran icra takibinin yeniden harekete geçmesinin sağlanmasıdır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

İtirazın iptali davalarında zamanaşımı süresi itirazın yapıldığı tarihten itibaren bir sene içerisinde alacaklı itirazın iptali davası açması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğ tarihidir. Uygulamada borçlu tarafından yapılan takibe itiraz alacaklıya tebliğ edilmemesi sebebi ile bu süre genel olarak başlamamaktadır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA İCRA İNKAR TAZMİNATI

Alacaklı (Davacı) tarafından açılan itirazın iptali davasına kabul verilmesi ve alacaklı (davacı) tarafından talep edilmesi halinde alacak tutarının %20’sinden az olmamak üzere borçlu (davalı)’ya icra inkar tazminatına hükmedilir.

Borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için kötüniyetli olması şart değildir, iyiniyetli olsa bile icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilebilir.

İcra inkar tazminatına hükmedilmesi için gerekli şartlar:

  • Geçerli bir ilamsız icra takibi olmalıdır.
  • Borçlu ödeme emrine süresi içinde itiraz etmiş olmalıdır.
  • Süresinde açılmış bir itirazın iptali davası olmalıdır.
  • Alacaklı dava dilekçesinde açıkça icra inkar tazminatını talep etmiş olmalıdır.
  • Mahkeme, borçlunun itirazının haksızlığına karar vermiş olmalıdır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA KÖTÜNİYET TAZMİNATI

İtirazın iptali davası sonucunda borçlu (davalı) lehine karar verilmesi durumunda ve gerekli şartların olması halinde alacaklı (davacı) aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilir. Aynı icra inkar tazminatında olduğu gibi mahkeme tarafından hükmedilen kötüniyet tazminatı alacak miktarının %20’sinden az olamaz.

Kötüniyet tazminatına hükmedilmesi için gerekli şartlar:

  • Mahkeme sonucu borçlu (davalı) lehine olmalıdır. Alacaklı (davacı) davayı kaybetmelidir.
  • Alacaklının açmış olduğu davada sadece haksız olması yeterli olmayıp aynı zamanda da kötüniyetli olarak davayı açmış olması gerekmektedir. Davada davalı taraf olan borçlu tazminata ilişkin talepte bulunmalıdır. Yargıtay bu konuda çokça kararı bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2006/8001 Esas, 2006/10277 Karar numaralı kararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NEDİR?

İtirazın iptali davası için görevli ve yetkili Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki genel kurallara göre belirlenir.

Davanın konusuna göre görevli mahkeme değişmektedir. Örnek vermek gerekir ise ticari bir uyuşmazlıktan kaynaklanan alacak için görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleri olması gerekirken, tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili görevli mahkeme Tüketici Mahkemeleri olacaktır.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz. Karal Hukuk Bürosu olarak İstanbul Büyükçekmece merkezli ofisimizde alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir