REDDİ MİRAS (MİRASIN REDDİ) NEDİR?

20 Ocak 2022 karal_karal 0 Comments

Reddi miras diğer bir değişle mirasın reddi nedir? Sorusunun cevabı; Miras bırakanın ölümü ile geride kalan yasal ve kanuni mirasçılarının, miras bırakana ait tereke kapsamındaki her türlü aktifi ve pasif malvarlığını reddetmesidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 605. Maddesinde ret hakkı düzenlenmiş olup;

1.     Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

2.     Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu madde 609’da reddi miras (mirasın reddi)’ın nasıl yapılacağı düzenlenmiştir.

TMK Madde 609 – Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı (DEĞİŞİK İBARE RGT: 07.07.2018 RG NO: 30471 2. MÜKERRER KHK NO: 700/139) (KOD 1) Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Yukarıdaki madde metninden de açıkça görüleceği üzere reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir.

Hangi Hallerde Mirasçı Mirası Reddedemez?

Reddi Miras (mirasın reddi) hakkının mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüm gününün öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Eğer yasal mirasçı, kendisinin mirasçı olduğunu miras bırakanın ölüm tarihinden daha sonraki bir zamanda öğrenmişse, bu süre ölümle değil mirasçı olunduğunun öğrenilmesi ile işlemeye başlamaktadır. Bu bakımdan, 3 aylık sürenin başlaması için bu iki hali öğrenmenin birlikte bulunması gerekir.

Bununla birlikte 3 aylık ret süresi sona ermemiş de olsa aşağıdaki şekilde hareket eden mirasçıların reddi miras hakkı düşmektedir.

·       Tereke işlemlerine karışan,

·       Terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan,

·       Tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden,

 

Mirasçının reddi miras hakkı Türk Medeni Kanunu madde 610 uyarınca düşmektedir.

Miras Reddinin Sonuçları Nedir?

Mirası süresi içerisinde usulüne uygun bir şekilde reddeden mirasçının mirasçılık sıfatı sona erer. Yani özetlemek gerekir ise yasal mirasçı ölmüş gibi hareket edilir ve mirasçılarına hakları devredilir.

Mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın bıraktığı hiçbir haktan yararlanamaz ve hiçbir borçtan kural olarak sorumlu olmaz.

Bütün Mirasçılar Mirası Reddi Halinde Durum

Türk Medeni Kanunu madde 612’ye göre en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

NOT: Tarafımız sormak istediğiniz hususları Avukata Sor kısmımızdan sorabilirsiniz. Karal Hukuk Bürosu olarak İstanbul Büyükçekmece merkezli ofisimizde alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Leave a Reply:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir